RODO/GDPR

This website is written in Polish and English. Please read the English version below the Polish version.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

„DP Invest Sp. z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298a jest administratorem danych osobowych.

 

 1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku ze:

 1. SPRZEDAŻĄ I ZAKUPEM WYROBÓW HUTNICZYCH I PRODUKTÓW 
 • Jesteśmy dystrybutorem wyrobów hutniczych oraz producentem zbrojeń budowlanych, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.
 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. rozliczenie danin publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

 1. udokumentowanie realizacji transakcji;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 3. marketing bezpośredni;
 4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
 5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 6. archiwizacja.
 7. ŚWIADCZENIEM USŁUG TRANSPORTOWYCH
 • Świadczymy  usługi transportowe.
 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. rozliczenie danin publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

 1. udokumentowanie realizacji transakcji;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 3. marketing bezpośredni;
 4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 6. archiwizacja.
 7. DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ
 • Prowadzimy działalność inwestycyjną kupując oraz sprzedając nieruchomości oraz ruchomości, a także prowadząc działalność w zakresie ich odpłatnego udostępniania.
 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. rozliczenie danin publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

 1. udokumentowanie realizacji transakcji;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 3. marketing bezpośredni;
 4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 6. archiwizacja.
 7. REKRUTACJĄ
 • Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.
 • Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
 • Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
 • Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zgoda;

2)       zawarcie i wykonanie umowy;

3)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 2. rozliczenie danin publicznoprawnych;

4)       usprawiedliwiony interes prawny:

 1. rekrutacja;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 3. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 4. archiwizacja.
 5. PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
 • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące,  akcjonariusze posiadający akcje osobowe oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
 • Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

 1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
 2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
 4. relacje inwestorskie;
 5. prowadzenia księgi akcyjnej;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

 1. udokumentowanie czynności;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
 3. marketing bezpośredni;
 4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
 6. archiwizacja;
 7. zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

 

III.                POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

 1. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :

 1. a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
 2. b) podwykonawcom;
 3. c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

 1. a) inne strony transakcji;
 2. b) firmy transportowe;
 3. c) spedytorzy;
 4. d) agencje celne;
 5. e) ubezpieczyciele;
 6. f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
 7. g) sądy;
 8. h) komornicy;
 9. i) biura informacji gospodarczej;
 10. j) operatorzy pocztowi i kurierzy;
 11. k) banki;
 12. l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 13. m) podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A: DP Invest sp. z o.o., DP Wind 1 sp. z o.o.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 

VII.              SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: rodo@dp-invest.pl lub listownie na adres podany poniżej.

 

VIII.            ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

 

 1. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@dp-invest.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XII.               KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe: DP Invest Sp. z o.o. ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: rodo@dp-invest.pl

 

Strona internetowa: www.dp-invest.pl
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000433510 NIP 953-263-68-84

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 18.810.000 PLN

 

INFORMATION OBLIGATION AS REGARDS PROTECTION OF PERSONAL DATA

 1. ADMINISTRATOR OF PERSONAL DATA
  „DP Invest” Sp. z o.o. with a seat in Bydgoszcz at Toruńska 298a is the administrator of personal data.
 2. PROCESSED PERSONAL DATA
  We process personal data in connection with:
  1. SELLING AND PURCHASING OF STEELWORKS GOODS AND PRODUCTS
     We are a distributor of steelworks products and a manufacturer of construction reinforcement elements, we cooperate with other manufacturers or distributors. 
     Subjects that the data concern: contractors, potential contractor as well as their employees and persons cooperating with them. 
     Processed data:  first names, surnames, professional details, contact details, addresses, banking account numbers, registration and identifying details (e.g. PESEL no, ID no). If sales is connected with transport, additional information such as vehicle registration numbers, driver’s ID or passport no as well as driver’s driving licence’s no. 
     Basis and aim of data processing:
        1) concluding and completing of an agreement;
        2) meeting of imposed legal obligations such as, for example:
              a) storing data for the sake of future proceedings by authorized state institutions;
              b) submitting and resolving of complaints;
              c) paying of public and legal fees, levies, etc.
        3) Justified public interest:
              a) documenting completing of a transaction;
              b) establishing, defending and seeking one’s claims;
              c) direct marketing;
              d) making elaborations, analysis and statistics, including those of sales and turnover, for internal purposes;
              e) verifying of a contractor’s paying credibility;
              f) filing purposes.
     2. PROVIDING OF TRANSPORT SERVICES
     We provide transport services. 
     Subjects that the data concern: contractors, potential contractor as well as their employees and persons cooperating with them. 
     Processed data:  first names, surnames, professional details, contact details, addresses, banking account numbers, registration and identifying details, vehicle registration numbers, driver’s ID or passport no as well as driver’s driving licence’s no. 
     Basis and aim of data processing:
        1) concluding and completing of an agreement;
        2) meeting of imposed legal obligations such as, for example:
              a)storing data for the sake of future proceedings by authorized state institutions;
              b)submitting and resolving of complaints;
              c)paying of public and legal fees, levies, etc.
        3) Justified public interest:
              a)documenting completing of a transaction;
              b)establishing, defending and seeking one’s claims;
              c)direct marketing;
              d)making elaborations, analysis and statistics for internal purposes;
              e)verifying of a contractor’s paying credibility;
              f)filing purposes.
     3. INVESTMENT ACTIVITIES
     We carry out investment activities of buying and selling real properties and movable properties as well as carrying out activiites of their paid renting.
     Subjects that the data concern: contractors, potential contractor as well as their employees and persons cooperating with them.
     Processed data:  first names, surnames, professional details, contact details, addresses, banking account numbers, registration and identifying details;
     Basis and aim of data processing:
        1) concluding and completing of an agreement;
        2) meeting of imposed legal obligations such as, for example:
              a)storing data for the sake of future proceedings by authorized state institutions;
              b)submitting and resolving of complaints;
              c)paying of public and legal fees, levies, etc.
        3) Justified public interest:
              a)documenting completing of a transaction;
              b)establishing, defending and seeking one’s claims;
              c)direct marketing;
              d)making elaborations, analysis and statistics for internal purposes;
              e)verifying of a contractor’s paying credibility;
              f)filing purposes.
    4. RECRUITMENT PURPOSES
     We conduct recruitment of employees and collaborators. 
     Subjects that the data concern: persons applying for employment.
     Processed data: personal data made available by a person being recruitted or an employment agency such as: first name and surname, date of birth, information on education, so far employment, professional licences and qualifications.
     Personal data within the recruitment process are gained according to a consent granted. The person who has granted such consent has the right to withdraw it at any time no matter what so far law on processing was.
     Basis and aim of data processing:
        1) consent;
        2) concluding and completing of an agreement;
        3) meeting of imposed legal obligations, for example:
              a)storing data for the sake of future proceedings by authorized state institutions;
              b)paying of public and legal fees, levies, etc.
        4) Justified public interest:
              a)recruitment procedure;
              b)establishing, defending and seeking one’s claims;
              c)making elaborations, analysis and statistics, including those of sales and turnover, for intenal
              d)filing purposes.
     5. CONDUCTING ENTERPRISE/COMPANY
     We process personal data within the process of everyday running of our company.
     Subjects that the data concern: subjects contacting the company as well as their employees and collaborators, shareholders holding personal shares and persons staying within our premises and buildings in connection with visual monitoring.
     Processed data:  first names, surnames, professional details, contact details, addresses, registration and identifying details, registration numbers of vehicles entering our premises as well as images from visual monitoring.
     Basis and aim of data processing:
        1) concluding and completing of an agreement;
        2) meeting of imposed legal obligations such as, for example:
              a)storing data for the sake of future proceedings by authorized state institutions;
              b)submitting and resolving of complaints;
              c)paying of public and legal fees, levies, etc.;
              d)investor’s relations;
              e)conducting shares’ book;
        3) Justified public interest:
              a)documenting activities;
              b)establishing, defending and seeking one’s claims;
              c)direct marketing;
              d)making elaborations, analysis and statistics for internal purposes;
              e)verifying of a contractor’s paying credibility;
              f)filing purposes.
              g)preventing and revealing of crimes (caring for safety).

 

III.      ORIGIN OF PERSONAL DATA
Processed personal data are transferred to us directly by persons to whom such data pertain or from other data aministrators that we cooperate with or from publicly available sources.

 

 1. NO OBLIGATION TO PROVIDE DATA
  As a rule, providing personal data is voluntary, it may however form a condition of concluding an agreement.

 

 1. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA
  We may transfer processed personal data, including those provided by authorized persons, to:
        1. Subjects processing data on our behalf:
              a) subjects being agents in transactions made by us;
              b) sub-contractors;
              c) subjects providing counselling services, consulting services, auditting services, IT services, legal services, tax services, accountancy services, research agencies acting when authorized by us;
        2. other administrators processing data on their own behalf whose participation is necessary to complete a certain process such as, for example:
              a) other parties of a transaction;
              b) transporting companies;
              c) forwarders;
              d) customs agencies;
              e) insurers;
              f) state or self-government bodies;
              g) courts of law;
              h) law enforcers;
              i) economic infomation bureaux;
              j) post operators and couriers;
              k) banks;
              l) subjects cooperating with us with providing accountancy, fiscal, legal services – within the scope in which they become such data administrators;
              m) subjects forming Drozapol-Profil S.A. Capital Group Invest Sp. z o.o., DP Wind 1 sp. z o.o.

 

 1. PERIOD OF RETAINING DATA
  We process data for the time necessary to achieve the aim of such processing. After completing it, we file personal data in accordance with current law regulations in force. Due to the statutory periods of civil-legal and public-legal claims becoming invalid, personal data are removed after the period of 10 years counting from the end of the year when the aim of their procesing was completed.

 

VII.      OBJECTING TO DIRECT MARKETING
A person whose personal data are processed within the direct marketing programme enjoys a right to object to having her/his personal data processed for such marketing purposes that s/he may express at: rodo@dp-invest.pl or by post at the address provided below.

 

VIII.      AUTOMATION OF DECISION TAKING
We do not make decision based exlusively on automated processing, including profiling of personal data.

 

 1. TRANSFERRING PERSONAL DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
  In case there is a need to conclude a transaction with a contractor from outside the European Economic Area, it may be necessary to transfer personal data outside  such European Economic Area.
  We may transfer data of drivers or employees of subjects taking part in a transaction.
  As a rule, transferring data outside the European Economic Area shall take place according to standard agreed provisions, whose content was approved by the European Commission.

 

 1. RIGHTS OF PERSONS WHOSE DATA ARE PROCESSED
  Persons whom such data concern have the right to:
        1) correction (changing) of data according to rules and within the scope as prescribed by art. 16 GDPR;
        2) removal of data according to rules and within the scope as prescribed by art. 17 GDPR;
        3) limitation of data processing (stopping the operation on data or their removal – in line with filed application) according to rules and within the scope as prescribed by art. 18 GDPR;
        4) access to data (applying for infomation on data processed by us and their copy) according to rules and within the scope as prescribed by art. 15 GDPR;
        5) transfer of data according to rules and within the scope as prescribed by art. 20 GDPR
        6) filing an objection to their personal data being processed by us (including profiling), if the basis of making use of such data is legally justified interest according to rules and within the scope as prescribed by art. 21 GDPR;
  When one wants to use one of the above rights, one should send a relevant demand application indicating the scope of data that are the object of such demand at the email address: rodo@dp-invest.pl or by post at the address provided below.
  When protecting one’s data against unauthorized access, one may demand an additional identification of a person whom such data concern or additional infomation.
  Possibility of making use of any of the above rights results from current law regulations in force, i.e. depends on the legal basis and aim of data processing.

 

 1. COMPLAINT TO A SUPERVISING BODY
  A person whom data concern enjoys a right to file a complaint with the supervising body as regards the scope of his/her personal data processing in a way indicated at the address: www.giodo.gov.pl.

 

XII.      CONTACT AND INFORMATION
Our address data: DP Invest Sp. z o.o. ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz, Poland
All questions concerning personal data should be sent at: rodo@dp-invest.pl